Programy krajowe - fundusze zarządzane przez władze krajowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

 

Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku, a także sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.  

Program POIŚ przewiduje wsparcie na:

 • Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
 • ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych/ zapobieganie klęskom żywiołowym.
 • Poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ( PO IR)

 Głównym celem PO IR jest pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w za pomocą zwiększenia nakładów prywatnych na rozwój i badania oraz na komercjalizacje ich wyników. Preferowane są projekty badawcze realizowane przez przedsiębiorstwa, które cechuje wysoki potencjał w zakresie nauki i biznesu. Wsparcie ze środków PO IR  jest skoncentrowane na projektach realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli na wybranych dziedzinach nauki i gospodarki stanowiących potencjał rozwojowy kraju i regionów. Jest ich łącznie 19.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa ( PO PC)

Celem programu jest wzrost poziomu ucyfrowienia gospodarki i administracji przez m.in. sieci szerokopasmowych i rozwoju e-usług publicznych. Zapewnienie nowego masowego dostępu do szerokopasmowego internetu, podniesienie kompetencji cyfrowych różnych grup społecznych by nie tworzyć wykluczenia cyfrowego.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)

 PO WER swym działaniem będzie obejmował:

 • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych
 • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego
 • poszukiwanie nowych, niestosowanych dotąd na szerszą skalę w drodze tworzenia i testowania nowych rozwiązań a także poprzez przenoszenie rozwiązań stosowanych w innych krajach innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne czy brak kwalifikacji i wykształcenia.
 • realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 24 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Głównym celem programu będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

W ramach tego programu będzie realizowanych 6 priorytetów:

 • ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich,
 • poprawę konkurencyjności gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 • poprawę organizacji łańcucha żywnościowego,
 • odnowa wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa,
 • efektywne gospodarowanie zasobami, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatyczne, zarządzanie ryzykiem,
 • zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

 

Program Operacyjny RYBY 2014-2020

Celem jest podnoszenie konkurencyjności sektora rybołówstwa, akwakultury, ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności wykorzystania zasobów oraz wsparcie w zakresie wdrażania unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania. W ramach poszczególnych obszarów środki z EFMR koncentrować się będą na wzroście produkcyjności i konkurencyjności sektora rybackiego (modernizacja i wzrost innowacyjności sektora rybackiego), wzroście jakości kapitału ludzkiego, społecznego i zatrudnienia oraz przedsiębiorczości sektora rybackiego, ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu (ochrona jakości wód).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami