Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

 Głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, w oparciu o strategie rozwoju województw, z naciskiem na regionalne strategie inteligentnej specjalizacji. Województwa wybrały indywidulanie od 3 do 8 specjalizacji w ramach których będą wspierane projekty.

W budżecie na lata 2007-2013 na regionalne programy operacyjne przeznaczone było 16,6 mld € (25% z ogólnej puli 68 mld €)

W budżecie na lata 2014-2020 będzie to 31,3 mld € (40% z ogólnej puli 82,5 mld €)

Na projekty związane ze wsparciem przedsiębiorczości przypadnie w ramach 16 RPO łącznie 6,5 mld €, w tym:

  • na podnoszenie konkurencyjności MŚP - 4 mld €
  • na promowanie inwestycji w badania i rozwój 2,5 mld €

Regiony indywidualnie ustaliły przeznaczenie środków, alokacje na poszczególne działania oraz harmonogramy ogłaszania konkursów i procedury z tym związane. 

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)

Program zarządzany przez instytucje centralne (PARP), ale obejmujący makroregion złożony z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko - mazurskiego.

Są to województwa na najniższym poziomie rozwoju w Polsce oraz są jedynym z najsłabszych w całej Unii Europejskiej regionem. Naczelny nacisk położony zostanie na poprawę pozycji konkurencyjnej Polski Wschodniej za pomocą działań na rzecz wzmocnienia rozwoju gospodarczego, w tym podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki oraz rozwoju rynków pracy w makroregionie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami